Általános Szerződési Feltételek

I. A hungarianhardstyle.hu oldalon forgalmazott termékek ismertetése, tájékoztatója

Az Online Marketing Group webáruházában Hardstyle Revoluton termékeket, Hardstyle Revolution belépőjegyeket és ehhez kapcsolodó termékeket vásárolhat.

II. A Szolgáltató

 1. https://hungarianhardstyle.hu online áruházat a Online Marketing Group (Dajka Imre Zsolt E.V.) üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Dajka Imre Zsolt E.V.
 3. A Szolgáltató székhelye: 1066Budapest, Zichy Jenő utca 38. fsz. 5.
 4. Nyilvántartási szám: 51926706
 5. Adószám: HU68563442 | 68563442-1-42
 6. Pénzforgalmi számlaszám:
  • SWIFT: GNBAHUHBXXX
  • Bankszámla: 12100011-17893301

III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a https://hungarianhardstyle.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://hungarianhardstyle.hu webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az omarkgroup@gmail.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a  elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.b) Kézhezvételi időpont a személyes ávétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1066Budapest, Zichy Jenő utca 38 fsz. 5.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.e) A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a. pont rendelkezései szerint gyakorolható. A vásárló nem élhet továbbá elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a vásárló e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az a) pontban hivatkozott elállási jogát. Nem gyakorolható az elállási jog továbbá hírlap, folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén.f) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.g) Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében találhatók.
 4. Megrendelt és át nem vett termékek futárköltségét a szolgáltató kiszámlázza az érintett félnek, amit a megrendelő köteles megéríteni 8 napon belül, ellenkező esetben behajtó cégnek adjuk ki a követelést.
 5. IV. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a megbeszélt időpontban és helyen, továbbá a Szolgáltató szállít postai úton és futárral is.

A futárszolgálattal történő szállítás költsége: 1590 Ft / csomag.
Postai uton történő (nem utánvétes) szállítás költsége: 500 Ft.

Egy csomag korlátozás nélkül tartalmazhat tételeket, azonban egy csomagban csak a megrendelés leadásakor raktáron lévő termékeket tudjuk szállítani.

Rendezvények esetén a szállítási költség értelemszerűen 0 Ft.

A szállítási határidő maximum 1 hét.

A vásárlás menete:
a vásárló https://hungarianhardstyle oldalon tud rendelést leadni. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló e-mail címére.

V. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 3. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
 4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.
 5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az omarkgroup@gmail.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (30) 590-5351-es telefonszámon. Ügyfélkapcsolati pontunk munkaidőben 10:00 – 15:00 óra között várja azon ügyfeleit, akik előre egyeztetett időpontban szeretnék átvenni a webshoponkban leadott és bankkártyával kiegyenlített megrendeléseiket.
 6. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
 7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
 8. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.
 9. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:
  1. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató